Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

9202 8d39 390
Reposted fromecto ecto viasmutnykamien smutnykamien
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1208 e936 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viafreska freska

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafreska freska
6585 000d 390
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
2465 ecb8 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viafreska freska
0844 29ea 390
Reposted fromagridoce agridoce viacover-my-eyes cover-my-eyes
0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viafreska freska
5440 8327 390
Reposted fromlittlestories littlestories viafreska freska

June 25 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaemtezmazupe emtezmazupe

June 17 2017

6410 912f 390

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viafreska freska
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadrunkwhipster drunkwhipster
Reposted from1985 1985 vianiedonaprawienia niedonaprawienia
5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viafreska freska
4969 546c 390
Reposted fromoll oll vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1829 76e0 390
Reposted frompiehus piehus viacover-my-eyes cover-my-eyes
gg
Reposted fromvolldost volldost vialissie lissie
Reposted frombluuu bluuu vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl