Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

4614 ab40 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialissie lissie

January 04 2018

Reposted fromrudaxyz rudaxyz viabagatela bagatela
4125 9006 390
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
2921 9c0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie

December 30 2017

1181 62b6 390
Greetings for everyone 
Reposted fromAlekwas Alekwas viacover-my-eyes cover-my-eyes

December 29 2017

A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
7239 c3bd 390

December 26 2017

3280 e3ce 390
Reposted fromlele lele viaistsoeasy istsoeasy

December 25 2017

Reposted frompanimruk panimruk viaunmadebeds unmadebeds

December 19 2017

cizayox

This is honestly what i look like in my minds eye

Source: villagewytch
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viacover-my-eyes cover-my-eyes

December 18 2017

Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viairmelin irmelin
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
7844 f509 390
0823 259b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
6030 bfc2 390
Reposted fromdusix dusix viaCaseine Caseine
Reposted fromtulele tulele viaaskman askman
5319 6660 390
Reposted fromtfu tfu viacover-my-eyes cover-my-eyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl