Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

6465 8d21 390

bosquhe:

Bosquhe

May 07 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
2630 88d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabagatela bagatela

May 03 2018

Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: "Co nowego?"możesz odpowiedzieć tylko: "Nic nowego".
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaskman askman
1892 3f89 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialissie lissie

April 29 2018

Reposted fromgruetze gruetze viaastela astela

April 28 2018

Suddenly I wonder, ‘Where is the girl that I was last year? Two years go? What would she think of me now?’
— Sylvia Plath  (via h-o-r-n-g-r-y)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabagatela bagatela
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaaskman askman
2755 c2c3 390

nebulously-burnished:

Twin Peaks’ Sherilyn Fenn for Playboy
December 1990

Reposted fromLittleJack LittleJack viafreska freska

April 15 2018

0447 ad76 390

April 11 2018

7813 2374 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaaskman askman
1222 2d24 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialissie lissie

April 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viacover-my-eyes cover-my-eyes

April 03 2018

2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku viaunmadebeds unmadebeds

April 02 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl