Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

Reposted fromtwice twice viasensation sensation
8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasensation sensation
5074 ff06 390
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viasensation sensation
2242 20c5 390

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viasensation sensation

September 03 2017

1373 0039 390

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
— Milan Kundera “Nieznośna lekkość bytu”
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9175 6aaa 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

September 01 2017

1770 a72d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasensation sensation
3629 e2e6 390
Reposted fromobliviate obliviate viasensation sensation
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viasensation sensation
6804 548c 390

lilyadoreparis:

Palais de Tokyo, Paris.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacover-my-eyes cover-my-eyes
4566 5053 390

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

6825 1737 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie

August 30 2017

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaaskman askman
3539 5b99 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunmadebeds unmadebeds
2358 ff43 390

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialissie lissie
4299 8ab0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl