Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

6201 129c 390
Reposted fromcarol91 carol91 viafreska freska
2360 95c5 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viaistsoeasy istsoeasy
6953 97fa 390

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viaistsoeasy istsoeasy
Reposted frombluuu bluuu viaistsoeasy istsoeasy
2427 e03b 390
Reposted frommslexi mslexi viasensation sensation
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viasensation sensation
2004 ddfa 390
Reposted fromsarazation sarazation viasensation sensation
5540 f054 390

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromcouples couples viafreska freska
7433 1728 390
Reposted fromheroes heroes viabagatela bagatela
8487 4849 390
Reposted fromtwice twice vianiedonaprawienia niedonaprawienia
0914 7aed 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 16 2017

4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viafreska freska
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl