Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
0419 0ef0 390
Reposted fromMadridista Madridista viaaskman askman
4878 6343 390
Reposted fromzrazik zrazik viafreska freska

October 16 2017

1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakuszii kuszii
0162 a2e3 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viakuszii kuszii
0273 7d7d 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viakuszii kuszii
3448 f9b6 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaistsoeasy istsoeasy
1186 c0cc 390
Reposted fromunthinkable unthinkable viaistsoeasy istsoeasy
7088 d5da 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafreska freska

October 15 2017

5347 e54b 390
Reposted fromkattrina kattrina viakuszii kuszii

October 12 2017

Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek

October 09 2017

0535 172e 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialissie lissie

October 06 2017

0026 bf03 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmutnykamien smutnykamien
Reposted fromoll oll viacover-my-eyes cover-my-eyes
1373 0039 390

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

September 30 2017

9449 19c7 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaistsoeasy istsoeasy

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl