Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2019

2184 9713 390
Reposted fromretaliate retaliate vialissie lissie
3092 decd 390
Reposted fromkarsina karsina vialissie lissie

June 25 2019

June 14 2019

5502 e5d8 390
2454 de5e 390
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaskman askman
9340 2697 390
Reposted fromasika asika vianiedonaprawienia niedonaprawienia

June 02 2019

Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaszerszer szerszer
2626 4934 390
Reposted fromzciach zciach vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1022 e525 390

May 27 2019

May 23 2019

Reposted fromRynn Rynn viaeternaljourney eternaljourney
7463 2679
Reposted frompastainmy pastainmy viacarmenluna carmenluna
9998 b6d6 390
Reposted frompiehus piehus viaBabson Babson
3571 bd1c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabagatela bagatela

May 21 2019

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vianiedonaprawienia niedonaprawienia
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma vianiedonaprawienia niedonaprawienia
9924 3aab 390
1357 7390 390
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl