Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
7694 f9e3 390
Reposted fromonlyman onlyman viabagatela bagatela
7905 1f7f 390
Reposted fromonlyman onlyman vialissie lissie
2895 3d35 390
Reposted frombrumous brumous vialissie lissie
2737 220d 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viafreska freska
5926 7659 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viafreska freska

August 22 2019

1959 aa33 390
Reposted fromtfu tfu viawelcometowonderland welcometowonderland
6286 95dd 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
2241 0b15 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
0344 3d80 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaszerszer szerszer
3614 0014 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Słyszałam, że jeśli nie wychodzisz z własnego ślubu ze swoim najlepszym przyjacielem, to wzięłaś go z niewłaściwą osobą.
— Regina Brett
1198 68eb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
6912 0147 390
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
3571 b36e 390
Reposted fromsoftboi softboi viadoubleespresso doubleespresso
1273 eaf6 390
Reposted fromteijakool teijakool viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl