Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

9391 d77a 390
Reposted fromonlyman onlyman viaistsoeasy istsoeasy
4572 3d18 390
Reposted fromkaiee kaiee viaistsoeasy istsoeasy
8055 2366 390
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
6667 42e4 390
8961 7c6a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viafreska freska
6597 777b 390
Reposted fromipo ipo viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka

September 21 2018

7478 beb3 390
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

September 20 2018

1403 6512 390
Reposted fromsavatage savatage viaemtezmazupe emtezmazupe

September 19 2018

6825 1737 390

September 18 2018

6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viafreska freska
1279 0b7f 390
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viafreska freska
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

August 18 2018

7200 b853 390

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 04 2018

Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaunmadebeds unmadebeds
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl