Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

0447 ad76 390

April 11 2018

7813 2374 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaaskman askman
1222 2d24 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialissie lissie

April 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viacover-my-eyes cover-my-eyes

April 03 2018

2051 e8f0 390
Reposted fromdudku dudku viaunmadebeds unmadebeds

April 02 2018

March 31 2018

5729 da84 390
Reposted frommoai moai vialissie lissie
5751 f9bd 390

March 25 2018

Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka

March 21 2018

5964 7084 390

March 03 2018

4397 b82c 390
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
8376 1083 390
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia
4717 3bb7 390

February 24 2018

4807 05ed 390
Reposted fromZombiebride Zombiebride viaMiguela Miguela

February 22 2018

9384 2009 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaistsoeasy istsoeasy
9482 0640 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl