Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

8923 70b4 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaola-la ola-la
5977 38ee 390
7694 aef7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
Reposted fromFlau Flau viaunmadebeds unmadebeds
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
5989 4cc6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice

Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaemtezmazupe emtezmazupe

March 07 2019

6296 6842 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
8036 2e8c 390
Reposted frompeluda peluda vialaparisienne laparisienne
3697 f508 390
Reposted fromverronique verronique viajstrbl jstrbl
9507 f80e 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabezwladnie bezwladnie
9261 2646 390
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
9953 5441 390
Reposted fromthesmajl thesmajl vialaparisienne laparisienne
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaparisienne laparisienne
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9097 ba2c 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl